CIMC LORRY TRAILER ZJV9402TPB

UPCOMING AUCTION

 • 28/Mar/2019 (12:00 AM)
 • HNB Vehicle Yard, Kelaniya
 • # 354 /A, Muhandiram Samarakoon Mawatha, Gonawala, Kelaniya.
  • 28/Mar/2019 ( 12:00 AM - 12:00 AM)
 •                 Bid Starting Price: 2,000,000 LKR
  
  Registration No.: WP LX- 3416
  Registered Year: 2018